Υγεία

Ορίστηκε ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής για τα φάρμακα

Ορίστηκε ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής για τα φάρμακα

Ορίστηκε ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, για το 2017.

  • Η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το έτος 2017 δεν μπορεί να υπερβεί τα 550 εκ.€, από τα οποία 492,1 εκ.€ αφορούν τα δημόσια νοσοκομεία και τα 57,9 εκ.€ τον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα διαιρεθεί σε δύο μέρη στα δύο εξάμηνα του έτους 2017.
  • Στο τέλος κάθε εξαμήνου, εάν η συνολική δαπάνη των δημοσίων νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ για νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεπεράσει το προκαθορισμένο ποσό που αναφέρεται παραπάνω, το υπερβάλλον ποσό πρέπει να επιστραφεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back). Διευκρινίζεται σε ότι η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη προκύπτει από τις νοσοκομειακές τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την αφαίρεση κάθε έκπτωσης και επιστροφής (rebates).
  • To ποσό που θα προκύψει από το claw back, ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ), αποτελεί έσοδο και εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού των δημοσίων νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ για το τρέχον έτος. Το ποσό αυτό είτε καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης κάθε νοσοκομείου και του ΕΟΠΥΥ ή συμψηφίζεται από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων.

Επίσης αναφέρεται ότι το υπουργείο Υγείας (συγκεκριμένα η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών), μέσω των λογιστηρίων των νοσοκομείων, υπολογίζει και επιβάλλει το ποσό επιστροφής στις εταιρείες ή τους ΚΑΚ, ενώ ο ΕΟΠΥΥ υπολογίζει και επιβάλει το ποσό επιστροφής για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του ίδιου.

Σε περίπτωση που οι φαρμακευτικές εταιρείες ή οι ΚΑΚ δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες της παρούσας απόφασης, διακόπτεται κάθε συμβατική σχέση που αυτοί έχουν με τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι να τακτοποιηθούν οι οφειλές τους.

Τα φάρμακα που προμηθεύονται τα δημόσια νοσοκομεία μέσω κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση του μεριδίου αγοράς της φαρμακευτικής εταιρείας ή του ΚΑΚ.

 

 

 

www.1069.gr