Κρήτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΛΠ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δίκτυο μικροφώνων παρακολουθεί τους κυνηγούς στα δάση της Ροδόπης και του Εύρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου διαπιστώσαμε ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα μεγάλος αριθμός αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων χωρίς όμως να έχει υποβληθεί στην Δασική Υπηρεσία ο φυσικός φάκελος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι απαραίτητη η έντυπη αποστολή των αντιρρήσεων και των προδήλων σφαλμάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, προκειμένου να ελεγχθούν και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ).

Ύστερα από τα ανωτέρω ενημερώνουμε όλους όσους υπέβαλαν εμπρόθεσμα αντιρρήσεις και αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων ότι θα πρέπει άμεσα να εκτυπώσουν από την ειδική εφαρμογή τις υποβληθείσες αντιρρήσεις τους και τα υποβληθέντα αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων και μαζί με όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά να τα αποστείλουν σε κλειστό φάκελο στην Δ/νση Δασών Ηρακλείου,

μέχρι τις 11 Αυγούστου 2022.

Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου.

Οι αντιρρήσεις θα αποστέλλονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου:

  • στην ταχυδρομική διεύθυνση ΣΥΑΔΧ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Παναγία Μαλεβή Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, τκ 714 10 Ηράκλειο

Οι Αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων απευθείας στην Δ/νση Δασών Ηρακλείου

  • στην ταχυδρομική διεύθυνση Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Παναγία Μαλεβή Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, τκ 714 10 Ηράκλειο

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ