Ελλάδα

Δίπλωμα οδήγησης στα 17 έτη – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Κουφοντίνας: Η εισαγγελέας αναίρεσε το βούλευμα για μη χορήγηση άδειας

Στην αναμονή βρίσκονται ήδη πάνω από 120.000 ενήλικες υποψήφιοι οδηγοί ενώ χάος επικρατεί και με τις ανανεώσεις διπλωμάτων για τους 74χρονους…

Μπορεί ο νόμος 4599/2019 του υπουργείου Μεταφορών και ειδικότερα το άρθρο 14 να είναι σε ισχύ αλλά κανένας 17χρονος δεν μπορεί να οδηγήσει!

Ειδικότερα το άρθρο 14 του νέου νόμου 4599 προβλέπει ότι δύναται άτομο ηλικίας 17 ετών να υποβάλλει δικαιολογητικά για την έκδοση και απόκτηση άδειας οδηγού κατηγορίας Β.

Αλλά όπως φαίνεται και αυτή η διάταξη έχει παραμείνει στα χαρτιά όπως και οι εξετάσεις των ενήλικων υποψηφίων οδηγών αλλά και οι ανανεώσεις των διπλωμάτων για όσους έχουν κλείσει τα 74 χρόνια τους.

Σύμφωνα με έγγραφα στις 9 Μαΐου Σχολή Οδηγών υπέβαλε αίτημα για 17χρονο στο αρμόδιο Τμήμα Αδειών Οδήγησης της Περιφέρειας όπου και ανήκει και μετά από μία εβδομάδα τα στελέχη της Διεύθυνσης απάντησαν ότι το σύστημα δεν δέχεται την αίτηση!

Όπως αναφέρει η επίσημη απάντηση της Διεύθυνσης Μεταφορών προς τη Σχολή Οδηγών: «Το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δεν επιτρέπει στους υπαλλήλους να καταχωρήσουν αίτηση πολίτη ηλικίας 17 ετών που επιθυμεί να αποκτήσει άδεια οδηγήσεως κατηγορίας Β.

Επιπροσθέτως το μηχανογραφικό σύστημα δεν επιτρέπει να εκδοθεί το αντίστοιχο Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού, με την αιτιολογία ότι ο αιτών δεν είναι 18 ετών!»

Ωστόσο ο από 04-03-2019 δημοσιευθείς νόμος, με αριθμό 4599, στο άρθρο του 14 όχι μόνο επιτρέπει την έκδοση άδειας οδηγήσεως κατηγορίας Β σε άτομα ηλικίας 17 ετών, αλλά και περιγράφει με σαφήνεια τη διαδικασία απόκτησης αυτού.

Αλλά όπως φαίνεται μετά τους 120.000 υποψήφιους ενήλικες οδηγούς σειρά έχουν και οι δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι 17χρονοι οδηγοί που πίστευαν ότι θα μπορούν να οδηγήσουν νόμιμα έστω και με τη συνοδεία κάποιου ενήλικα.

Όπως αποδείχθηκε όμως και το άρθρο 14 αποτελεί μια προεκλογική… «φούσκα» που προκάλεσε απλά την οργή των 17χρονων μετά από το χάος που έχει προκαλέσει ολόκληρος ο νόμος για τα διπλώματα σε υποψήφιους ενήλικες οδηγούς αλλά και ηλικιωμένους οι οποίοι θέλουν να ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησής τους.

Τι ορίζει η νομοθεσία

Το άρθρο 14 του νόμου 4599 τυ 2019 ορίζει ξεκάθαρα για τους 17χρονους υποψήφιους οδηγούς ότι:

«Συνοδευόμενη οδήγηση»

Για ανήλικους υποψήφιους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, καθιερώνεται ολοκληρωμένο σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης κατηγορίας Β που περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 της Α3/οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

β) επιτυχή θεωρητική εξέταση και επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς,

γ) χορήγηση βεβαίωσης από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, με την οποία βεβαιώνεται η ικανότητά του για οδήγηση με συνοδεία οδηγού, που πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

αα) είναι ηλικίας τριάντα (30) τουλάχιστον ετών,

ββ) είναι κάτοχος άδειας οδήγησης επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη,

γγ) δεν έχει καταλογιστεί εις βάρος του κανένας βαθμός ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.) για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Τα οχήματα, όταν χρησιμοποιούνται για συνοδευόμενη οδήγηση φέρουν ειδικό διακριτό σήμα στον οπίσθιο ανεμοθώρακα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές του σήματος και οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση μη τοποθέτησής του.

Η άδεια οδήγησης χορηγείται με τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) ετών και εφόσον ο οδηγός δεν έχει υποπέσει σε παράβαση για την οποία καταλογίζονται βαθμοί ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.).

Ο ανήλικος υποψήφιος οδηγός, κατά τη διάρκεια της συνοδευόμενης οδήγησης, υποχρεούται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη, έναντι του κυρίου ή του κατόχου των οχημάτων. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων, λόγω σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Τα ανωτέρω περιγράφονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που προσκομίζεται στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 1 και την έναρξη της συνοδευόμενης οδήγησης. Η νόμιμη οδήγηση από ανήλικο υποψήφιο ασφαλισμένο οδηγό οχήματος δεν αποτελεί λόγο λύσης ή μερικής αναστολής ισχύος της σύμβασης ασφάλισης οχήματος, εφόσον διαθέτει το παραπάνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους ανήλικους υποψήφιους οδηγούς και στους συνοδούς σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του ν. 2696/1999 κατά τη συνοδευόμενη οδήγηση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»