Ελλάδα Επικαιρότητα

Πότε εκδίδονται οι νέες ταυτότητες με τσιπ υψηλής ασφάλειας

Πότε εκδίδονται οι νέες ταυτότητες με τσιπ υψηλής ασφάλειας
Σύμφωνα με το νέο κανονισμό, αυτός θα θεσπίζει ελάχιστα κοινά πρότυπα ασφαλείας που θα καθιστούν τα νέα δελτία ασφαλή και αξιόπιστα

Τον νέο Κανονισμό για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των τίτλων διαμονής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Απριλίου.

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό, αυτός θα θεσπίζει ελάχιστα κοινά πρότυπα ασφαλείας που θα καθιστούν τα νέα δελτία ασφαλή και αξιόπιστα. Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, τα δελτία ταυτότητας που δεν διαθέτουν αυστηρά χαρακτηριστικά ασφάλειας σε ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν να εκδίδουν δελτία ταυτότητας σε χαρτί, συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια, καθώς μπορούν εύκολα να παραποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των δελτίων ταυτότητας θα είναι όμοια με αυτά των διαβατηρίων, καθώς και οι δύο τύποι ταξιδιωτικών εγγράφων θα διαθέτουν τώρα ένα τσιπ υψηλής ασφάλειας και ανέπαφης εφαρμογής με τη φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου. Τα κράτη μέλη θα αρχίσουν να εκδίδουν τα νέα δελτία ταυτότητας σε δύο χρόνια. Οι ταυτότητες που κυκλοφορούν σήμερα και δεν είναι σύμφωνες με τα νέα πρότυπα, θα πρέπει να αντικατασταθούν μέσα σε πέντε ή δέκα έτη, ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας τους. Θα υπάρξει εξαίρεση για τα δελτία ταυτότητας των οποίων οι κάτοχοι είναι άνω των 70 ετών.

Ταυτότητες: Τι αλλάζει, πώς θα είναι και πόσο θα κοστίζουν

Σύμφωνα με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί οριστικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι νέες ταυτότητες για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τον τίτλο του εγγράφου στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους που το εκδίδει και σε μία τουλάχιστον άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης
  • σαφή αναφορά ότι το έγγραφο εκδίδεται για πολίτη της Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ
  • τον αριθμό του εγγράφου
  • το όνομα (επώνυμο και όνομα) του κατόχου
  • την ημερομηνία γέννησης του κατόχου
  • τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις εγγραφής και στα έγγραφα που πιστοποιούν τη μόνιμη διαμονή, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 19 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, αντίστοιχα
  • την εκδούσα αρχή