Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Ποιοι θα καταβάλουν φέτος ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Ποιοι θα καταβάλουν φέτος ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Τι ισχύει για 1,5 εκατ. υπόχρεους με εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ

Την υποχρέωση να καταβάλουν εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις που απέκτησαν το 2020 εξακολουθούν να έχουν φέτος περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι. Πρόκειται για εργαζομένους, συνταξιούχους και δικαιούχους επιδομάτων και παροχών, των οποίων τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις ήταν μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ. Εφόσον ήδη παρακρατήθηκε εισφορά αλληλεγγύης από τα εισοδήματά τους το 2020 δεν θα τους επιστραφεί, ενώ εάν η εισφορά που αναλογεί συνολικά στα εισοδήματά τους από μισθωτή εργασία ή συντάξεις υπερβαίνει σε ποσό την εισφορά που ήδη παρακρατήθηκε θα κληθούν να πληρώσουν κανονικά την επιπλέον διαφορά, με τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σε όσες περιπτώσεις δεν παρακρατήθηκε καθόλου εισφορά αλληλεγγύης από τα εισοδήματα του 2020, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις των μισθωτών με «μπλοκάκια», οι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν φέτος ολόκληρο το ποσό της αναλογούσας εισφοράς.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, καθώς και όλοι οι άλλοι φορολογούμενοι που εισέπραξαν το 2020 εισοδήματα τα οποία θεωρούνται προερχόμενα από μισθωτή εργασία εξαιρέθηκαν από το μέτρο της προσωρινής κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Για τον λόγο αυτό, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν φέτος για το 2020, το τελικό ποσό εισφοράς που αναλογεί στα εισοδήματά τους, καθώς επίσης και αυτό που τελικά θα πρέπει να καταβάλουν θα αποτυπώνεται και πάλι στα εκκαθαριστικά που θα λάβουν από την ΑΑΔΕ. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα υπαχθούν φέτος κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οι 12 παρακάτω κατηγορίες εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εφόσον -μεμονωμένα ή αθροιστικά- υπερέβησαν τα 12.000 ευρώ κατά τη διάρκεια του 2020:

1  Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα (ασθενείας, εορτών, αδείας κ.λπ.), οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβές που καταβάλλονταν τακτικά από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ο οποίος απασχολήθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και οι αποδοχές των λειτουργών του Δημοσίου, δηλαδή δικαστικών, στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, ιατρών  και νοσηλευτών του ΕΣΥ, καθηγητών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, ερευνητών και διπλωματικών υπαλλήλων. Υπάγονται επίσης και οι αποδοχές των αρχιεπισκόπων και μητροπολιτών κ.λπ.

2 Οι αμοιβές που ελάμβαναν μηνιαίως κατά τη διάρκεια του 2020 οι απασχολούμενοι με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και εκδίδοντες τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια», εφόσον δεν ελάμβαναν από άλλους εργοδότες κανονικούς μισθούς.

Στην κατηγορία αυτή υπάγεται ειδικότερα κάθε φορολογούμενος οι οποίος πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχει υποβάλει δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

β) Παρέχει υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή ασκεί δραστηριότητα η οποία σύμφωνα με τις καταργηθείσες διατάξεις του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) δεν εμπεριέχει την έννοια της εμπορικής ιδιότητας αλλά χαρακτηρίζεται ως «ελευθέριο επάγγελμα». Τέτοιες δραστηριότητες είναι του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσικοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή γενικά, ελεγκτή Α.Ε., εκτελεστή διαθηκών, εκκαθαριστή κληρονομιών και κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας.

γ) Δηλώνει ως έδρα για άσκηση δραστηριότητας την κατοικία του.

δ) Δεν εισπράττει κανονικό μισθό από άλλη εργασία.

ε) Παρέχει υπηρεσίες σε τρεις το πολύ εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις, εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το 75% τουλάχιστον των ετησίων αμοιβών του μόνο από έναν.

3 Οι αμοιβές που έλαβαν το 2020 οι διευθυντές ή τα μέλη των Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Οι αμοιβές που έλαβαν το 2020 οι δικηγόροι έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

5 Οι συντάξεις που χορηγήθηκαν το 2020 από κύριους και επικουρικούς φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

6 Το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

7 Κάθε άλλη παροχή που εισπράχθηκε έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

8 Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, που καταβλήθηκε το 2020 από Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στους εργαζομένους τους.

Επίσης σε εισφορά αλληλεγγύης θα υπαχθούν φέτος οι παρακάτω κατηγορίες εισοδημάτων από μισθωτή εργασία που αποκτήθηκαν το 2020 και απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος:

9 Η διατροφή που έλαβε το 2020 ο ή η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη.
10 Η σύνταξη που καταβλήθηκε το 2020 σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

11 Το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβλήθηκε το 2020 σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες μέχρι ποσοστού 79%.

12 Το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβλήθηκε το 2020 με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος, η πτητική αποζημίωση που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α’ Βοηθειών (το επίδομα αυτό απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 65%).

ΠΗΓΗ