Ενέργεια Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: Ο πιο… γρήγορος κερδίζει

Φωτοβολταϊκά: Ο πιο… γρήγορος κερδίζει

Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποδοχή αιτήσεων στα κορεσμένα ηλεκτρικά δίκτυα των Κυκλάδων (19 Οκτωβρίου), της Πελοποννήσου (21/10) και της Κρήτης (25/10), οι οποίες θα γίνονται δεκτές με σειρά προτεραιότητας

Φωτοβολταϊκά: Ο πιο… γρήγορος κερδίζει

Με σειρά προτεραιότητας θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επενδυτών για χορήγηση  οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος έως 400 κιλοβάτ (kW)  στα  κορεσμένα δίκτυα των Κυκλάδων, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Με άλλα λόγια, η νέα  πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ θα λειτουργεί στη λογική του παλιού προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» το οποίο δεχόταν αιτήσεις από την ώρα που άνοιγε η ηλεκτρονική πύλη σε κάθε Περιφέρεια μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Αντιστοίχως ο ΔΕΔΔΗΕ, για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς των 400 κιλοβάτ   θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης έως την κάλυψη συνολικής ισχύος προσαυξημένης κατά 200% ως προς τα αντίστοιχα όρια που ισχύουν σήμερα για τα κορεσμένα δίκτυα.  Να θυμίσουμε ότι με ειδική ρύθμιση το καλοκαίρι του 2021 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) «άνοιξε» ηλεκτρικό χώρο και απελευθέρωσε  86 MW (μεγαβάτ) στα δίκτυα της Πελοποννήσου, 45 MW στις Κυκλάδες (εκ των οποίων 15 MW για net metering) και 140 MW στην Κρήτη (εκ των οποίων 40 MW για net metering).

Ειδικότερα, για  φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού  (net metering)  και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering) και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που πρόκειται να εγκατασταθούν στις διασυνδεδεμένες με το ηλεκτρικό σύστημα της ηπειρωτικής χώρας Κυκλάδες (σύμπλεγμα Πάρου – Νάξου, Μύκονος, Σύρος, Άνδρος και Τήνος) η πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ ανοίγει στις 11:00 το πρωί της 19ης Οκτωβρίου.

Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που πρόκειται να εγκατασταθούν από κατηγορίες παραγωγών με αποζημίωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων των ενεργειακών κοινοτήτων, στην Πελοπόννησο η πλατφόρμα ανοίγει στις 21 Οκτωβρίου (11:00 π.μ.). Και για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που πρόκειται να εγκατασταθούν στην Κρήτη ανοίγει στις 25 Οκτωβρίου (ώρα 11:00 π.μ.)

Τι περιλαμβάνει ο φάκελος ηλεκτρονικής υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ώστε να έχουν έτοιμο τον φάκελο για την ηλεκτρονική υποβολή των νέων αιτήσεων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ.  Μια συνοπτική λίστα που περιλαμβάνει τα 17  δικαιολογητικά έγγραφα είναι η εξής:

 • Αποδεικτικό πληρωμής διαχειριστικού τέλους υποβολής αίτησης
 • Εγγυητική Επιστολή του ν.4951/2022
 • Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων Παραγωγού ή Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΕ συνοδευόμενη από το τοπογραφικό σκαρίφημα με τα όρια της θέσης εγκατάστασης του σταθμού
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος φορέα
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού
 • Παραστατικό/Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
 • Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού
 • Τοπογραφικό διάγραμμα – Διάγραμμα κάλυψης με συντεταγμένες του πολυγώνου του ακινήτου και με ενδεικτική απεικόνιση της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του σταθμού
 • Τοπογραφικό σχέδιο του χώρου εγκατάστασης του σταθμού (εφόσον απαιτείται για εξαιρούμενους σταθμούς)
 • Τεχνική περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σταθμού
 • Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιήσεις του εξοπλισμού
 • Συμπληρωμένο το Παράρτημα με τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού του σταθμού
 • Έγγραφο χαρακτηρισμού γης
 • Πιστοποιητικά από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
 • Έκθεση Δοκιμών της ανεμογεννήτριας (Α/Γ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση για σταθμό από Ενεργειακή Κοινότητα
 • Άλλα δικαιολογητικά έγγραφα

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση

Ειδικά για την  Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,  ανά περίπτωση,  εξειδικεύεται είτε σε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα της κατηγορίας Α,  είτε σε υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τα έργα της κατηγορίας Β, είτε   σε  βεβαίωση απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για όσα έργα  απαλλάσσονται από αυτή (ή σε αίτηση για απαλλαγή  εφόσον έχουν παρέλθει 20  ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της).

Για τον χαρακτηρισμό της γης ως προς το εάν είναι ή όχι Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας απαιτούνται έγγραφα από την αρμόδια υπηρεσία ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, όπως επίσης και αποδεικτικά τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του οικοπέδου όπου θα εγκατασταθεί η επένδυση.  Σε  περίπτωση που πρόκειται για ιδιωτικές εκτάσεις πρέπει να υποβληθεί Βεβαίωση Τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του οικοπέδου από δικηγόρο, συνοδευόμενη από τα νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα (π.χ. τίτλος κυριότητας  κ.ά.).

Εάν το έργο χωροθετείται σε δημόσιες εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει να προσκομιστεί έγκριση επέμβασης.   Για εκτάσεις του Δημοσίου που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων εκείνων που διαχειρίζονται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), οι Κτηματικές Υπηρεσίες ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου που θα εγκρίνει τη μίσθωση ή την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης.

Οι εκκρεμείς αιτήσεις  που δεν θα διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επαναυποβάλλουν αίτηση.    Μετά την αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους των οριστικών προσφορών σύνδεσης και την εξάντληση των ορίων στις τρεις περιοχές, οι αιτήσεις  που έχουν υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ καθώς επίσης και αιτήσεις που έχουν λάβει αδυναμία σύνδεσης και παραμένουν σε εκκρεμότητα, θα απορρίπτονται.

Λεπτομερής οδηγός προς …ναυτιλλομένους υπάρχει αναρτημένος σε ειδική σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.